GENERELT

BETALINGSVILKÅR

I løbet af skoleåret vil der løbende komme udgifter til materialer og studietur. Ved tilmelding og optagelse har den studerende forpligtet sig til at betale studieafgift for hele uddannelsen med de undtagelser som følger nedenfor.

Dersom en ansøger slutter i løbet af skoleåret, skal den studerende betale følgende:

Dersom skolen lukkes p.g.a. brand eller anden force majeure, fritages skolen for erstatningsansvar, da det er udenfor skolens kontrol.


UNDERVISNING

Undervisning starter medio august og slutter ultimo juni. Derudover er uge 31 (Copenhagen Fashion Week) forbeholdt afgangsshow fra 4. semester.

Der beregnes ca. 10 timers hjemmearbejde om ugen udover normal undervisningstid.

Undervisningstiden ligger fra mandag til fredag kl. 9.00 – 14.30 incl. ½ time frokostpause, og undervisning foregår på dansk og engelsk. Skolen følger generelt skoleferier og fridage.


FRAVÆR

Under uddannelsen er det obligatorisk at de studerende møder til tiden og er til stede i undervisningstiden. Ved en fraværsprocent over 15% vil den studerende ikke kunne indstilles til eksamen og ikke få mulighed for et eksamensbevis. Er den studerendes fravær så stort at dette er til gene for undervisningen og de øvrige studerende, forbeholder skolen sig ret til at bortvise den studerende, såfremt den studerende ikke har reageret på de forudgående påmindelser og advarsler.


AFLEVERINGER

Når den studerende er optaget på Margrethe-Skolen, har han/hun forpligtet sig til at aflevere opgaverne til fastsat tid, ellers vil dette blive påført eksamensbeviset. Alle års opgaver skal være afleveret og godkendt for at kunne indstilles til eksamen.


STUDIETUR

Der arrangeres studietur 4-8 dage i Paris med guide på 2. semester. Udgift til turen skal pålægges studieafgiften.

Der kræves minimum 15 deltagere.


SYGEEKSAMEN

Studerende, der kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer sygdom på eksamensdagen, kan få adgang til sygeeksamen.

Efterfølgende skal du gøre følgende: